DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR

 1. Norme generale pentru prelucrarea datelor pe pagina noastră de internet
 2. Obiectul acestei declarații de protecție a datelor

Noi, OVISMEDIA SRL, ne bucurăm de interesul dumneavoastră față de site-ul nostru de internet și față de ofertele noastre de pe pagina noastră de internet.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă pentru noi o preocupare majoră și foarte importantă. În cele ce urmează, dorim așadar să vă informăm în mod detaliat despre datele care, la vizitarea site-ului nostru de internet, sunt colectate pentru utilizarea ofertelor noastre prezente pe site și cum acestea sunt prelucrate sau utilizate în continuare de către noi. În plus, vă informăm de asemenea despre măsurile suplimentare pe care le-am luat din punct de vedere tehnic și organizatoric.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, precum numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon al unei anumite persoane se realizează întotdeauna în acord cu normele în vigoare ale legislației privind protecția datelor. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, dorim să vă informăm despre tipul, conținutul și scopul datelor cu caracter personal colectate, folosite și prelucrate de către noi și să clarificăm dacă sunteți afectat de prelucrarea datelor.

Deși în calitate de responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice, o transmisie de date prin internet poate prezenta în principiu deficiențe de siguranță, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută. Vă rugăm să luați în considerare acest aspect la utilizarea ofertei noastre de pe internet.

 1. Norme privind denumirile

În această declarație privind protecția datelor sunt utilizați termeni menționați de autoritatea legislativă în regulamentul general privind protecția datelor (în continuare denumit și RGPD). RGPD poate fi citit prin accesarea următorului link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Scopul declarației noastre privind protecția datelor este informarea dumneavoastră în mod simplu și clar cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe pagina noastră de internet.

 1. Numele și adresa celor responsabili pentru prelucrarea datelor

Responsabilul în sensul protecției datelor este: 

OVISMEDIA SRL

Strada Calea Poplacii nr. 73, Sibiu, România

Telefon: 0773885322

E-mail: office@ovismedia.ro

 1. Datele de contact ale persoanelor desemnate cu protecția datelor

OVISMEDIA SRL

Strada Calea Poplacii nr. 73, Sibiu, România

Telefon: 0773885322

E-mail: office@ovismedia.ro

 1. Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal/durata de stocare

Dacă în Capitolul B al acestei declarații de protecția a datelor nu există reglementări care să se abată de la prelucrarea curentă a datelor cu caracter personal, datele stocate de noi sunt șterse după ce stocarea nu mai este necesară iar ștergerea nu contravine niciunei obligații legale cu privire la păstrare. Dacă datele persoanei vizate nu se șterg deoarece acestea sunt necesare în alte scopuri permise legal, prelucrarea acestora se limitează. Prin urmare, datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil de ex. pentru datele persoanei vizate care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Conform prevederilor legale, datele sunt păstrate timp de șase ani, potrivit articolului 257 alineatul 1 din Codul comercial german (portofolii de tranzacționare, inventare, solduri de deschidere, situații financiare consolidate, scrisori comerciale, documente contabile, etc.) precum și timp de zece ani, potrivit articolului 147 alineatul 1 din Codul general german de impozitare (registre, consemnări, dări de seamă, documente contabile, scrisori comerciale și de afaceri, etc.).

 1. Drepturile persoanelor vizate

6.1. Dreptul la confirmare

Orice persoană vizată are dreptul de a solicita de la responsabilul pentru prelucrare o confirmare cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în cauză. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept la confirmare, aceasta ne poate contacta oricând pe noi sau pe persoanele noastre desemnate cu protecția datelor.

6.2. Dreptul la informații

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a primi în orice moment informații gratuite cu privire la datele cu caracter personal stocate referitoare la persoana sa și o copie a acestor informații. De asemenea, persoana vizată are dreptul la următoarele informații:

– despre scopurile prelucrării;

– despre categoriile de date cu caracter personal, care sunt prelucrate

– despre destinatarii sau categoriile de destinatari față de care datele cu caracter personal au fost dezvăluite sau sunt încă dezvăluite, în mod deosebit în cazul destinatarilor din țările terțe sau al organizațiilor internaționale;

– în cazul în care este posibil, despre durata planificată pentru care sunt stocate datele cu caracter personal, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, despre criteriile pentru stabilirea acestei durate

– despre existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal vizate sau la limitarea prelucrării de către cei responsabili sau a unui drept la obiecție împotriva acestei prelucrări

– despre existența unui drept la reclamație către autoritatea de supraveghere

– dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de persoana vizată: despre toate informațiile disponibile referitoare la proveniența datelor

– despre existența unui proces automat de decizie, inclusiv a unui „profiling” conform art. 22 alineatul 1 și 4 din RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – despre informații elocvente privind logica implicată precum și consecința și efectele urmărite ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Pe lângă aceasta, persoanei vizate îi revine un drept la informații referitoare la transmiterea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoanei vizate îi revine de altfel dreptul de a primi informații în legătură cu garanțiile adecvate cu privire la transmitere.

Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept la informații, aceasta ne poate contacta oricând pe noi sau pe persoanele noastre desemnate cu protecția datelor.

6.3 Dreptul la rectificare

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita rectificarea imediată a datelor sale cu caracter personal incorecte. De asemenea, persoanei vizate îi revine dreptul, cu luarea în considerare a scopurilor prelucrării, de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete prin intermediul unei declarații de completare.

Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept la rectificare, aceasta ne poate contacta oricând pe noi sau pe persoanele noastre desemnate cu protecția datelor.

6.4 Dreptul la ștergere

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita de la cei responsabili ca datele sale cu caracter personal afectate să fie șterse imediat, dacă se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

– Datele cu caracter personal au fost colectate pentru anumite scopuri sau prelucrate într-o modalitate pentru care acestea nu mai sunt necesare.

– Persoana vizată își revocă consimțământul în temeiul căruia este realizată prelucrarea, conform art. 6 alineatul 1 litera a din RGPD sau art. 9 alineatul 2 litera a din RGPD, și nu există un alt temei legal pentru prelucrare.

– Persoana vizată depune, conform art. 21 alineatul 1 din RGPD, obiecție împotriva prelucrării și nu există motive legitime prioritare pentru prelucrare, sau persoana vizată depune conform art. 21 alineatul 2 din RGPD, obiecție împotriva prelucrării.

– Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

– Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform dreptului Uniunii sau dreptului statelor membre, cărora cei responsabili se conformează.

– Datele cu caracter personal au fost colectate în ceea ce privește serviciile oferite de către societatea informațională conform art. 8 alineatul 1 din RGPD.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoana vizată dorește să dispună ștergerea datelor cu caracter personal care sunt stocate de către OVISMEDIA, aceasta ne poate contacta oricând pe noi sau pe persoanele noastre desemnate cu protecția datelor sau pe un alt angajat. Vom dispune ca solicitarea de ștergere să fie satisfăcută neîntârziat.

6.5 Dreptul la limitarea prelucrării

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita de la cei responsabili limitarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

– Corectitudinea datelor cu caracter personal este negată de persoana vizată, și anume pentru o durată care permite celor responsabili să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.

– Prelucrarea este ilegală, persoana vizată respinge ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea folosirii datelor cu caracter personal.

– Responsabilul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, totuși persoana vizată are nevoie de acestea pentru ridicarea de pretenții, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

– Persoana vizată a depus o obiecție împotriva prelucrării conform art. 21 alineatul 1 din RGPD, și încă nu s-a stabilit dacă motivele legitime ale responsabilului prevalează împotriva acelora ale persoanei vizate.

Dacă se aplică unul dintre cazurile menționate anterior și o persoana vizată dorește să solicite limitarea datelor cu caracter personal care sunt stocate de către OVISMEDIA, aceasta ne poate contacta oricând pe noi sau pe persoanele noastre desemnate cu protecția datelor. Vom dispune atunci limitarea prelucrării.

6.6 Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal vizate, care au fost puse la dispoziție de către persoana vizată unui responsabil, într-un format structurat, accesibil și procesabil de către calculator. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date unui alt responsabil, fără impedimente din cauza acelui responsabil căruia i-au fost puse la dispoziție datele cu caracter personal, dacă prelucrarea se întemeiază pe baza consimțământului conform art. 6 alineatul 1 litera a din RGPD sau art. 9 alineatul 2 litera a din RGPD sau un contract conform art. 6 alineatul 1 litera b din RGPD și prelucrarea este realizată prin procese automatizate.

Pe lângă aceasta, la exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul, conform art. 20 alineatul 1 din RGPD, să solicite ca datele cu caracter personal să fie transmise de la un responsabil la un alt responsabil, în măsura în care acest lucru poate fi făcut din punct de vedere tehnic și dacă prin aceasta nu sunt afectate drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru ridicarea de pretenții vizând dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată se poate adresa oricând nouă sau persoanelor noastre desemnate cu protecția datelor.

6.7 Dreptul la obiecție

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a obiecta, din motive care rezultă din situația sa personală specială, în orice moment, împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal, care se realizează pe baza art. 6 alineatul 1 literele e sau f din RGPD. Acest lucru este valabil și pentru un „profiling” susținut de aceste norme.

OVISMEDIA nu mai prelucrează datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem dovedi motivele legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei afectate sau a cazului în care prelucrarea servește pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Dacă OVISMEDIA prelucrează datele cu caracter personal pentru a le exploata în scopuri de publicitate, atunci persoana vizată are dreptul de a emite în orice moment o obiecție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopul publicității de acest tip. Acest lucru este valabil și pentru „profiling”, în măsura în care acesta este în legătură cu publicitatea directă. Dacă persoana vizată depune contestație împotriva prelucrării noastre în scopuri de publicitate directă, atunci nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

De asemenea, persoana vizată are dreptul, din motive care rezultă din situația sa personală specială, de a emite o obiecție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal vizate, care se realizează de către noi în scopul progresului științific sau istoric sau în scop statistic conform art. 89 alineatul 1 din RGPD, cu excepția cazului în care o anumită prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru exercitarea dreptului la obiecție, persoana vizată ni se poate adresa direct nouă. Pe lângă aceasta, persoana vizată are libertatea de a exercita, în legătură cu folosirea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, dreptul său la obiecție prin intermediul procedurii automate, la care se utilizează specificații tehnice.

6.8 Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv „profiling”

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de autoritatea legislativă europeană în domeniul directivelor și regulamentelor, de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată – inclusiv pe un eventual „profiling”, care să producă efecte juridice asupra acestei persoane sau care să o afecteze considerabil într-un mod asemănător, dacă decizia

– nu este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizată și responsabil, sau;

– este admisă pe baza dispozițiilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre, cărora responsabilii se supun iar aceste dispoziții legale conțin măsurile potrivite pentru apărarea drepturilor și libertăților precum și a intereselor legitime ale persoanelor vizate, sau;

– este realizată cu consimțământul explicit al persoanei vizate. 

Dacă decizia este

– necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizată și responsabil sau;

– realizată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, OVISMEDIA ia măsurile potrivite pentru a apăra drepturile și libertățile precum și interesele legitime, din care fac parte cel puțin dreptul la obținerea intervenției unei persoane afiliată responsabilului, la expunerea punctului de vedere propriu și la atacarea deciziei.

Dacă persoana vizată dorește să invoce drepturile cu privire la deciziile automate, aceasta ne poate contacta oricând pe noi sau pe persoanele noastre desemnate cu protecția datelor.

6.9 Dreptul la revocarea unui consimțământ cu privire la prelucrarea datelor

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a revoca în orice moment un consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana vizată dorește să invoce dreptul său cu privire la revocarea unui consimțământ, aceasta ne poate contacta oricând.

Orice persoană vizată poate lua legătura direct cu noi, în orice moment, pentru toate întrebările și răspunsurile cu privire la protecția datelor.

6.10 Dreptul la reclamație în fața unei autorități de supraveghere pentru protecția datelor

Orice persoană vizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a face o reclamație în fața unei autorități de supraveghere pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor sale cu caracter personal.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă la descrierea fiecărui proces de prelucrare a datelor din capitolul următor B al acestei declarații de protecție a datelor nu se specifică altfel, sunt valabile următoarele reglementări.

Art. 6 I lit. a din RGPD servește firmei OVISMEDIA ca temei legal pentru procesele de prelucrare la care trebuie solicitat consimțământul într-un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea de către noi înșine sau de către o filială a companiei – la care se referă cererea de prestări de servicii și/sau produse – a unui contract în care persoana vizată este parte, atunci prelucrarea se întemeiază în baza art. 6 I lit. b din RGPD. Același lucru este valabil pentru procesele de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazurile cererilor pentru prestări de servicii și produse.

Dacă OVISMEDIA se supune unei obligații legale prin care devine necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c din RGPD. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. În acest caz, prelucrarea se întemeiază în baza art. 6 I lit. d din RGPD.

În cele din urmă, procesele de prelucrare se pot întemeia în baza pe art. 6 I lit. f din RGPD. Pe acest temei legal se bazează procesele de prelucrare care nu sunt incluse în niciunul dintre temeiurile legale menționate anterior, când prelucrarea este necesară pentru apărarea unui interes legitim al OVISMEDIA sau al unui terț, dacă nu prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate. De aceea, anumite procese de prelucrare ne sunt permise în mod deosebit deoarece acestea au fost menționate special de către autoritatea legislativă europeană (conform considerentului 47 propoziția 2 din RGPD).

 1. Luarea în considerare a intereselor legitime

Dacă la descrierea fiecărui proces de prelucrare a datelor din capitolul următor B al acestei declarații de protecție a datelor nu se reglementează altfel iar prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f din RGPD, interesul nostru legitim constă în efectuarea activității noastre comerciale și a intereselor economice aferente acesteia.

 1. Protecția datelor la utilizarea datelor noastre de contact

Dacă utilizați datele de contact specificate pe pagina noastră de internet (precum adresa de e-mail sau numărul de fax) pentru a lua contact cu noi, datele cu caracter personal transmise de dumneavoastră cu această ocazie sunt prelucrate în scopul aferent contactării. Dacă cererea dumneavoastră nu se referă la prestările de servicii și/sau produsele OVISMEDIA, ci la acelea ale unei filiale ale societății, cererea dumneavoastră va fi transferată către aceasta, unde va fi prelucrată și va fi primi un răspuns.

Dacă ne contactați datorită interesului față de prestările de servicii, respectiv față de produsele noastre, respectiv pentru îndeplinirea unui contract existent cu noi, temeiul legal este art. 6 alineatul 1 lit. b din RGPD. În toate celelalte cazuri de contactare, avem un interes legitim conform art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD pentru prelucrarea datelor pe baza comunicării inițiate de către dumneavoastră.

Datele cu caracter personal colectate pentru acordarea răspunsului la cererea dumneavoastră sau pentru stabilirea și efectuarea raportului contractual se stochează până la derularea integrală a cererii, respectiv până la finalizarea raportului contractual și apoi se șterg (nu înainte de expirarea eventualelor termene de garanție), cu excepția cazului în care, conform articolului 6, alineatul 1 propoziția 1 lit. c din RGPD, pe baza obligațiilor de depozitare și documentație de drept fiscal și comercial (din Codul comercial german, Codul penal german sau Codul general german de impozitare), suntem obligați la o stocare pe termen mai lung sau dumneavoastră ați consimțit pentru o stocare pe o perioadă suplimentară, conform art. 6 alineatul 1 S. 1 lit. a RGPD.

De asemenea, dorim să păstrăm contactul cu dumneavoastră și după prelucrarea comenzii, respectiv după terminarea contractului, și să vă informăm, prin mijloace electronice – de ex. prin intermediul adresei de e-mail menționate de dumneavoastră – despre serviciile și ofertelor noastre. Susținem prelucrarea datelor în aceste scopuri, cu privire la fidelizarea și grija față de client, precum și facilitarea contactării, pe baza unui interes legitim în sensul art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD, unde prin analizarea intereselor noastre și a libertăților și drepturilor dumneavoastră fundamentale, identificăm avantajele oferite de menținerea contactului, de ex, prin intermediul informării la timp cu privire la serviciile și ofertele noastre pentru solicitarea unei oferte la proiectele de construcții ulterioare sau adresarea întrebărilor direct persoanelor de contact. Aveți dreptul de a contesta în orice moment prelucrarea datelor care se realizează în temeiul art. 6 alineatul 1 f din RGPD, și care nu servește publicității directe, din motive care rezultă din situația dumneavoastră personală specială. În cazul publicității directe, puteți contesta, însă, în orice moment prelucrarea, fără specificarea motivelor.

Datele, care sunt prelucrate pe baza art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD sunt prelucrate pentru fidelizarea clienților, respectiv pentru contactarea nemijlocită, până la dispariția interesului legitim și apoi șterse, cel mai târziu cu emiterea de către dumneavoastră a unei obiecții împotriva prelucrării datelor. Cu privire la aceste date sunt garantate, de asemenea, obligații legale de depozitare.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate conform acestei dispoziții sunt prestatorii de servicii IT (în special de tip hosting), cu care am încheiat acorduri corespunzătoare de prelucrare a comenzilor, conform art. 28 din RGPD, și, dacă este cazul, filialele companiei, la ale căror prestări de servicii și/sau produse se referă solicitarea dumneavoastră.

 1. Protecția datelor în cazul solicitării ocupării unui post și procedurilor de solicitare a ocupării unui post

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale candidaților în scopul efectuării procedurii de solicitare a ocupării unui post și astfel, în baza unei măsuri precontractuale în sensul art. 6 alineatul 1 lit. b din RGPD, respectiv a interesului nostru legitim conform art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD pentru încadrarea angajaților.

Prelucrarea se poate realiza de asemenea pe căi electronice, de ex. dacă un candidat ne transmite documentația de solicitare a ocupării postului corespunzătoare pe căi electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact. Dacă încheiem un contract de angajare cu un candidat, datele transmise sunt stocate în scopul derulării raporturilor de angajare, cu respectarea dispozițiilor legale. Dacă nu se încheie niciun contract de angajare de către responsabilii cu prelucrarea, atunci documentația de solicitare a unui post este ștearsă automat după două luni de la notificarea deciziei de refuz, în măsura în care unei ștergeri nu îi contravine niciun alt interes legitim al celor responsabili cu prelucrarea. Alt interes legitim în acest sens este de exemplu o obligație de probă dintr-o procedură conform Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

Datorită înregistrării digitale a solicitărilor de ocupare de post introduse, destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate sunt prestatorii noștri de servicii IT (în special de tip hosting), cu care am încheiat convențiile corespunzătoare de prelucrare a contractelor, conform art. 28 din RGPD.

 1. Modificările acestor norme privind protecția datelor

OVISMEDIA își rezervă dreptul de a modifica aceste norme privind protecția datelor în orice moment, cu efect pentru viitor. O versiune actuală este disponibilă pe pagina de internet. Vă rugăm să accesați periodic pagina de internet și să vă informați cu privire la normele aplicabile cu privire la protecția datelor.

 1. Norme speciale pentru prelucrarea datelor pe pagina noastră de internet
 2. Colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră

Amploarea și tipul colectării și utilizării datelor dumneavoastră sunt diferite dacă vizitați site-ul nostru de internet doar pentru apelarea de informații sau dacă îl folosiți pentru folosirea serviciilor oferite de noi, precum încheierea unui contract prin intermediul paginii de internet și, dacă este cazul, pentru a vă înregistra.

 1. Folosire în scop de informare/ date colectate/ module cookie

(1) La folosirea numai în scop de informare a paginii de internet, prin urmare dacă nu efectuați nicio înregistrare prin intermediul paginii noastre de internet sau dacă nu ne transmiteți alte informații, colectăm doar datele cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastră le transmite serverului nostru. Dacă doriți să vizitați pagina noastră de internet, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic, pentru a vă afișa pagina noastră de internet și pentru a garanta stabilitatea și siguranța (temeiul legal este art. 6 aliniatul 1 propoziția 1 lit. f din RGPD):

Adresa IP;

Data și ora solicitării;

Diferența de fus orar față de București (GMT);

Conținutul solicitării (pagina concretă);

Starea accesului/cod de stare HTTP;

Cantitatea de date transmisă;

Pagina de internet de la care vine solicitarea;

Browser;

Sistemul de operare și interfața acestuia;

Limba și versiunea software-lui de browser.

(2) Datele prelucrate conform alineatului 1 al acestei prevederi se stochează în scopurile menționate pe durata a 30 de zile și apoi se șterg.

(3) Suplimentar față de datele menționate anterior, la folosirea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet, pe calculatorul dumneavoastră se stochează module cookie. Acest lucru se întâmplă pe baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6 alineatul 1 lit. a din RGPD, dacă la accesarea ofertei noastre pe internet ați fost de acord cu utilizarea de module cookie. În aceste cazuri este setat un modul cookie de acceptare care conține doar indicația cu privire la faptul că s-a executat clic pe modulul cookie și a fost permisă setarea modulelor cookie de sesiune. În plus, modulele cookie sunt utilizate pe baza interesului nostru legitim conform art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD, pentru optimizarea și exploatarea comercială a ofertei noastre online. În cazul modulelor cookie, este vorba de mici fișiere text care sunt stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră și alocate browser-ului utilizat de dumneavoastră și prin care partea care setează modulul cookie (în acest caz noi) primește anumite informații. Modulele cookie nu pot executa niciun program sau nu pot transmite niciun virus pe computerul dumneavoastră. Acestea sunt folosite, în general, pentru a face oferta de pe internet mai ușor de folosit și mai eficientă.

(4) Utilizarea modulelor cookie:

 1. a) Pagina noastră de internet folosește următoarele tipuri de module cookie, al căror conținut și mod de funcționare este explicat în cele ce urmează:

        – Module cookie tranzitorii (despre acestea la punctul b)

        – Module cookie persistente (despre acestea la punctul c).

 1. b) Modulele cookie tranzitorii se șterg automat, când închideți browser-ul. Dintre acestea fac parte în special modulele cookie de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, cu care se pot coordona diferite solicitări ale browser-ului dumneavoastră pentru sesiunea generală. Astfel, calculatorul dumneavoastră este recunoscut când vă întoarceți pe pagina noastră de internet. Modulele cookie de sesiune se șterg automat când vă deconectați sau închideți browser-ul.
 2. c) Modulele cookie persistente se șterg automat după o durată prestabilită care poate dura mai mulți ani și care este diferită în funcție de modulul cookie. Puteți să ștergeți în orice moment modulele cookie din setările de siguranță ale browser-ului dumneavoastră.
 3. d) Puteți să configurați setarea browser-ului dumneavoastră corespunzător dorințelor dumneavoastră și de, ex. să refuzați acceptarea modulelor cookie de la terți sau a tuturor modulelor cookie. Subliniem faptul că este posibil să nu puteți să folosiți toate funcțiile acestei pagini de internet.

(5) Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate conform paragrafelor anterioare sunt prestatorii de servicii IT (în special de tip hosting), cu care am încheiat acorduri corespunzătoare de prelucrare a comenzilor, conform art. 28 din RGPD.

 1. Google Analytics

În temeiul interesului nostru legitim pentru analiza, optimizarea și exploatarea economică a ofertei noastre online, folosim, în sensul art. 6 alineatul 1 lit. f. din RGPD, „Google Analytics“, un serviciu de analiză pe internet al Google Inc. („Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Module cookie utilizate de Google. Informațiile generate prin intermediul modulelor cookie cu privire la utilizarea ofertei online de către utilizator sunt transmise, în general, către un server Google din SUA, unde sunt stocate.

Google este certificat prin acordul Privacy-Shield și oferă astfel o garanție pentru respectarea dreptului european privind protecția datelor:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google va utiliza aceste informații la cererea noastră pentru a evalua modul de utilizare al ofertei noastre online de către utilizator, pentru a redacta rapoarte cu privire la activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a presta alte servicii pentru noi asociate utilizării acestei oferte online și a internetului. Astfel, din datele prelucrate, pot fi create profiluri de utilizator cu pseudonime.

Folosim Google Analytics pentru a afișa reclamele rulate prin intermediul Google și al partenerilor săi în cadrul serviciilor de internet doar anumitor utilizatori, care au manifestat un interes față de oferta noastră online sau care prezintă anumite trăsături (de ex. interese față de anumite teme sau produse care pot fi determinate pe baza paginilor vizitate), pe care le transmitem către Google (așa-numitele funcții „Remarketing” sau „Google-Analytics-Audiences”). Cu ajutorul Remarketing Audiences dorim să ne asigurăm de asemenea că reclamele noastre corespund interesului potențial al utilizatorului și nu sunt deranjante.

Utilizăm Google Analytics, inclusiv funcțiile Universal Analytics. Universal Analytics ne permite să analizăm activitățile desfășurate pe paginile noastre prin intermediul mai multor dispozitive (de exemplu, în cazul accesului prin intermediul unui laptop și ulterior prin intermediul unei tablete). Acest lucru este posibil prin alocarea unui cod de identificare a utilizatorului drept pseudonim pentru un utilizator. Alocarea are loc atunci când vă înregistrați pentru un cont de client, respectiv la conectarea prin intermediul acestui cont. Cu toate acestea, nu se vor transmite date cu caracter personal către Google. Chiar și în cazul adăugării unor funcții suplimentare la nivelul Google Analytics prin intermediul Universal Analytics, acest lucru nu presupune limitarea măsurilor de protecție a datelor, precum ascunderea adresei de IP sau programele de completare pentru browser .

Folosim Google Analytics doar cu anonimizarea IP-ului activată. Asta înseamnă că adresa IP a utilizatorului este abreviată de Google pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către un server Google din SUA, unde este abreviată.

Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul utilizatorului nu este asociată de Google cu alte date. Utilizatorii dispun de posibilitatea de a evita stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului lor și în mod suplimentar, utilizatorii dispun de posibilitatea de a evita înregistrarea datelor generate prin modulele cookie și care se referă la utilizarea de către aceștia a ofertei online de către Google, precum și de a evita prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Descoperiți informații suplimentare referitoare la utilizarea datelor de către Google și la posibilitățile de setare și obiecție la:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

http://www.google.com/policies/technologies/ads

http://www.google.de/settings/ads

De asemenea, dispuneți de posibilitatea de a dezactiva înregistrarea datelor dumneavoastră prin intermediul Google Analytics (în special la dispozitivele finale mobile, care nu permit instalarea software-ului de browser de mai sus), prin selectarea următorului link. Este utilizat un modul cookie Opt-Out, care previne înregistrarea datelor dumneavoastră la accesarea viitoare a acestei pagini de internet:dezactivare Google Analytics

 1. Inserarea de materiale video YouTube

În temeiul interesului nostru legitim, folosim, în sensul art. 6 alineatul 1 litera f din RGPD, pentru promovarea ofertei noastre online, materiale video de pe YouTube, care sunt stocate la adresa www.YouTube.com și care pot fi redate direct de pe pagina noastră de internet. YouTube aparține Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Google este certificat prin acordul Privacy-Shield și oferă astfel o garanție pentru respectarea dreptului european privind protecția datelor:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Materialele video sunt toate în „modul extins de protecția datelor”, prin urmare, datele dumneavoastră de utilizator nu sunt transmise către YouTube dacă nu redați materialele video. Doar la redarea materialelor video sunt transmise datele specificate mai jos. Nu avem niciun control asupra acestui transfer de date.

Prin vizitarea paginii de internet, YouTube este notificat cu privire la vizitarea de către dumneavoastră a sub-paginii corespunzătoare, respectiv a paginii noastre de internet. De asemenea, sunt transmise datele aferente capitolului B, secțiunea 2.1 din această declarație de protecție datelor. Acest lucru se realizează fără a ține cont dacă YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator, prin intermediul căruia dumneavoastră sunteți conectat, sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți corelarea cu profilul dumneavoastră YouTube, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. YouTube stochează datele dumneavoastră ca profil de utilizare și le folosește în scopuri publicitare, de cercetări de piață și/sau pentru configurarea paginii sale în funcție de necesități. O astfel de evaluare este realizată în special (chiar și pentru utilizatori care nu sunt conectați) pentru afișarea de reclame adecvate și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Vă revine un drept de obiecție împotriva creării acestui profil de utilizator, pentru a cărui exercitare trebuie să contactați YouTube în mod direct.

Alte informații privind scopul și amploarea colectării de date și a prelucrării acestora de către YouTube puteți obține din declarația privind protecția datelor. Acolo puteți obține și informații detaliate privind drepturile și posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 1. Folosirea funcțiilor și ofertelor de pe pagina noastră de internet

Dacă doriți să folosiți serviciile oferite pe pagina noastră de internet, precum rezervările contracost din magazinul nostru online, sau să vă abonați la un newsletter, este necesar să oferiți date cu caracter personal suplimentare. Consultați regulamentele de mai jos pentru mai multe detalii în acest sens.

5.1 Formular de contact

(1) La folosirea benevolă a formularelor noastre de contact, vi se solicită specificarea numelui firmei dumneavoastră, a prenumelui și numelui dumneavoastră, a adresei poștale a firmei dumneavoastră precum și a adresei dumneavoastră de e-mail, acolo unde aceste specificații sunt marcate ca specificații obligatorii. În plus, aveți posibilitatea, dacă este necesar, de a introduce specificații suplimentare pentru a vă optimiza accesibilitatea și modul de adresare (de ex. număr de telefon, titlu profesional precum și motivul solicitării/contactării dumneavoastră sau mesajului dumneavoastră).

(2) Odată cu trimiterea solicitării dumneavoastră, stocăm adresa IP utilizată și momentul înregistrării. Scopul procedurii este acela de a putea dovedi solicitarea dumneavoastră și, dacă este cazul, de a putea explica o posibilă utilizare eronată a datelor dumneavoastră personale.

(3) Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este în primul rând consimțământul acordat în mod expres de dumneavoastră, conform art. 6 alineatul 1 lit. a din RGPD. În plus, prelucrarea datelor servește la acordarea răspunsului la solicitarea inițiată de dumneavoastră și, de asemenea, în scopuri (pre-) contractuale în sensul art. 6 alineatul 1 lit. b din RGPD. Pe lângă aceasta, prelucrarea datelor se realizează pe baza unui interes legitim, conform art. 6 alineatul 1 lit. f. din RGPD, la acordarea răspunsului la solicitarea dumneavoastră privind serviciile, respectiv ofertele noastre și la dovedirea unei posibile utilizări eronate a adresei de e-mail utilizate în acest scop. Dacă se diferențiază între specificațiile obligatorii și cele benevole, se solicită ca specificații obligatorii, în sensul art. 5 alineatul 1 lit. c, art. 25 din RGPD, doar datele care se transmit în mod tipic și pe alte căi pentru solicitări – de ex. prin intermediul semnăturii prin e-mail a solicitantului – și la care experiența arată că aceste date (a se vedea secțiunea 2) sunt necesare pentru acordarea răspunsului la cererea dumneavoastră. În general, avem nevoie de aceste date pentru

– a atribui solicitanților zona de vânzări corectă;

– a atribui solicitanților reprezentantul de vânzări corect;

– a invita solicitanții la târguri, seminare etc. corespunzătoare;

– a putea expedia solicitanților certificatele de participare la seminare;

– a putea expedia solicitanților materialele tipărite;

– a livra solicitanților materiale / mostre etc.;

– a putea recomanda solicitanților comercianții angro locali.

Specificațiile benevole, de exemplu privind ocupația dumneavoastră sau motivul care a stat la baza solicitării ne ajută să vă putem servi nemijlocit în mod optim, fără a trebui să adresăm eventuale întrebări suplimentare referitoare la aceasta, deoarece, de ex. pentru diverse grupe profesionale, avem pregătite diferite produse și informații.

Un interes legitim, conform art. 6 alineatul 1 lit. f. din RGPD, include, în cele din urmă, folosirea datelor puse la dispoziție de dumneavoastră pentru contactarea ulterioară în sensul unei (potențiale) griji față de clienți și pentru a vă putea informa despre ofertele și prestările noastre de servicii.

(5) Ștergem datele puse la dispoziție de dumneavoastră imediat ce stocarea în scopurile menționate anterior nu mai este necesară. Dacă ați revocat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor, ceea ce este posibil în orice moment cu efect pentru viitor și nu aduce atingere admisibilității prelucrării datelor realizată până la revocare și/sau dacă se invocă o obiecție împotriva unei prelucrări a datelor ca interes legitim (art. 6 alineatul 1 lit. f. din RGPD), datele vor fi șterse imediat de către noi. Acest lucru nu este valabil atunci când și dacă un alt temei legal (de ex. acela al consimțământului pre și post-contractual din art. 6 alineatul 1 lit. b. din RGPD) justifică prelucrarea ulterioară sau contravine unei ștergeri imediate din cauza obligațiilor legale de păstrare (art. 6 alineatul 1 lit. c din RGPD).

(6) Destinatarii datelor prelucrate conform acestei dispoziții sunt prestatorii de servicii IT (în special de tip hosting), cu care am încheiat acorduri corespunzătoare de prelucrare a comenzilor, conform art. 28 din RGPD, și, dacă este cazul, filialele companiei, la ale căror prestări de servicii și/sau produse se referă solicitarea dumneavoastră. Dacă aceste filiale se află într-un stat terț, vom transmite datele dumneavoastră doar dacă acestea au acceptat clauzele contractuale standard UE.

5.2 Newsletter (OVISMEDIA News)

(1) După oferirea consimțământului dumneavoastră și specificarea adresei dumneavoastră de e-mail, vă puteți abona la newsletter-ul nostru, prin care vă informăm cu privire la ofertele noastre interesante actuale, produsele și prestările noastre de servicii, precum și noutățile din firma noastră și alte teme actuale referitoare la OVISMEDIA. Informația necesară pentru expedierea newsletter-ului este doar adresa dumneavoastră de e-mail. În mod alternativ sau suplimentar, puteți solicita o versiune OVISMEDIA News specifică dorințelor/nevoilor dumneavoastră prin intermediul unei căsuțe de bifare. La folosirea benevolă a acestei opțiuni, vi se solicită specificarea prenumelui și numelui dumneavoastră, a adresei poștale a firmei dumneavoastră, a grupei dumneavoastră de clienți, precum și a adresei dumneavoastră de e-mail, acolo unde aceste specificații sunt marcate ca specificații obligatorii. În plus, aveți posibilitatea, de a introduce specificații suplimentare, dacă este necesar, pentru a vă optimiza accesibilitatea și modul de adresare (de ex. număr de telefon).

(2) La abonarea la newsletter-ul nostru, utilizăm așa-numita procedură Double-opt-in. Aceasta înseamnă că, după abonarea dumneavoastră, vă trimitem un e-mail la adresa de e-mail specificată, în care vă rugăm să confirmați că doriți expedierea newsletter-ului. Dacă nu confirmați abonarea dumneavoastră în decurs de 72 de ore, informațiile dumneavoastră sunt blocate și șterse automat. În mod suplimentar, stocăm întotdeauna adresele dumneavoastră IP utilizate și momentele abonării și confirmării. Scopul procedurii este acela de a putea dovedi abonarea dumneavoastră și, dacă este cazul, de a putea explica o posibilă utilizare eronată a datelor dumneavoastră personale. După confirmarea dumneavoastră privind abonarea la newsletter, stocăm specificațiile făcute de dumneavoastră, conform alineatului 2, în scopul expedierii newsletter-ului și al dovedirii unei posibile utilizări eronate a adresei dumneavoastră de e-mail.

(4) Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul acordat în mod expres de dumneavoastră, conform art. 6 alineatul 1 lit. a din RGPD, și cu privire la datele prelucrate conform alineatului 2, interesul nostru legitim, conform art. 6 alineatul 1 lit. f. din RGPD pentru o dovedire a unei posibile utilizări eronate a adresei de e-mail utilizate în acest scop.

(5) Puteți să revocați în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru expedierea newsletter-ului și să vă dezabonați de la newsletter. Puteți emite revocarea prin executarea unui clic pe link-ul disponibil în fiecare e-mail tip newsletter sau prin e-mail la info(at)OVISMEDIA.de sau printr-un mesaj utilizând datele de contact specificate în mențiunile legale.

(6) Adresa dumneavoastră de e-mail pentru expedierea newsletter-ului se stochează pe durata înregistrării dorite. Alte date stocate conform alineatului 1 din RGPD sunt șterse de către noi după max. o lună de la abonarea dumneavoastră.

(7) Destinatarii datelor prelucrate conform acestei dispoziții sunt prestatorii de servicii IT (în special de tip hosting), cu care am încheiat acorduri corespunzătoare de prelucrare a comenzilor, conform art. 28 din RGPD.

(8) Destinatarii datelor prelucrate conform acestei dispoziții sunt prestatorii de servicii IT (în special de tip hosting), cu care am încheiat acorduri corespunzătoare de prelucrare a comenzilor, conform art. 28 din RGPD și, dacă este cazul, filialele care se ocupă cu trimiterea newsletter-ului. Dacă aceste filiale se află într-un stat terț, vom transmite datele dumneavoastră doar dacă acestea au acceptat clauzele contractuale standard UE.

 1. Plugin-uri sociale

Pe pagina noastră de internet nu sunt folosite plugin-uri sociale . Dispunem numai de link-uri către diverse pagini de socializare. Pentru datele care sunt înregistrate în acest caz de către furnizorii de servicii și cum pot fi acestea folosite, vă rugăm să consultați indicațiile privind protecția datelor ale fiecărui serviciu.

 1. Google Maps

Această pagină de internet folosește Google Maps pentru reprezentarea hărților interactive și pentru crearea descrierilor rutelor de deplasare. Google Maps este un serviciu cartografic al Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkw, Mountain View, California, 94043, SUA. Prin folosirea acestui serviciu, vi se afișează locația noastră și vi se facilitează o eventuală deplasare. Aceasta prezintă un interes legitim în sensul art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD.

Prin utilizarea Google Maps pot fi transmise către sediile Google din SUA informații despre utilizarea acestei pagini de internet, inclusiv a adresei dumneavoastră IP și a adresei (de pornire) introduse în cadrul funcției de planificare a rutelor. Dacă apelați o pagină de internet a site-ului nostru care conține Google Maps, browser-ul dumneavoastră realizează o conexiune directă cu serverul Google. Conținutul hărții este transmis de Google direct către la browser-ul dumneavoastră și se inserează de la acesta în pagina de internet. De aceea nu avem nicio influență asupra conținutului datelor colectate de Google pe această cale. Corespunzător cunoștințelor noastre actuale, acestea includ cel puțin următoarele date:

– Data și ora vizitei pe pagina în cauză;

– Adresa de internet sau URL-ul paginii de internet apelate;

Adresa IP, din cadrul planificării rutei pentru adresa (de pornire).

Aceasta se realizează fără a ține cont dacă Google pregătește un cont de utilizator, prin intermediul căruia dumneavoastră sunteți conectat, sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți conectarea cu profilul dumneavoastră Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google vă stochează datele (chiar și pentru utilizatorii neconectați) ca profil de utilizator și le evaluează. O astfel de evaluare se realizează în special conform art. 6 alineatul 1 lit. f din RGPD, pe baza intereselor legitime ale Google de a face vizibile publicitatea personalizată, cercetarea de piață și/sau configurarea conform necesității a paginii sale de internet.

Vă revine un drept de obiecție împotriva creării acestui profil de utilizator, pentru a cărui exercitare trebuie să vă contactați Google în mod direct. Vă rugăm să citiți în acest sens declarația de protecție a datelor de la Google aflată la adresa https://www.google.com/policies/privacy. Posibilitatea de obiecție (Opt-Out) poate fi utilizată prin intermediul următorului link, www.google.com/settings/ads/.

Google LLC cu sediul în SUA dispune de certificarea conform Convenției pentru protecția datelor între SUA și Uniunea Europeană Privacy Shield care garantează respectarea nivelului de protecție a datelor în vigoare în UE, conform concepției (criticate) a Comisiei Europene.

Dacă nu sunteți de acord cu transmiterea viitoare a datelor dumneavoastră către Google în cadrul folosirii Google Maps, există de asemenea posibilitatea de a dezactiva complet serviciul de internet al Google Maps, prin oprirea aplicației JavaScript din browser-ul dumneavoastră. Nu se mai poate folosi Google Maps și, de asemenea, afișarea hărților pe această pagină de internet.

Puteți vizualiza condițiile de utilizare ale Google la http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html iar condițiile de utilizare suplimentare ale Google Maps le puteți consulta la https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Puteți consulta informațiile detaliate privind protecția datelor, în legătură cu utilizarea Google Maps, pe pagina de internet a Google (Google Privacy Policy): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Prin folosirea paginii noastre de internet sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate de noi prin intermediul planificatorului de rute Google Maps, conform tipului și modalității descrise anterior și în scopul menționat anterior.

 1. Măsuri de siguranță

Luăm măsuri de siguranță organizatorice, contractuale și tehnice corespunzător stadiului tehnicii, pentru a ne asigura că normele privind dreptul la protecția datelor sunt respectate și pentru a proteja datele prelucrate de către noi împotriva manipulărilor, pierderii, distrugerii accidentale sau premeditate sau împotriva accesului persoanelor neautorizate. Măsurile de siguranță includ transmiterea codată a datelor între browser-ul dumneavoastră și serverul nostru.

MARKETING - IT - CONSULTANŢĂ|Declarația de protecție a datelor

OVISMEDIA SRL

CIF 48946217
J32/1908/2023
Calea Poplăcii nr. 73/13, Sibiu, România
Telefon: +4(0)773.88.53.22
Email: office@ovismedia.ro

© 2024 – ovismedia